Opći uvjeti poslovanja

Opći uvjeti poslovanja

Opći uvjeti poslovanja vrijede za sve dogovorene kampanje ili ugovore o oglašavanju i promociji putem digitalnih kanala. Isto tako opći uvjeti poslovanja vrijede i za ugovore o izradi web stranice, ugovore o održavanju web stranice, ugovore o administraciji i vođenju naloga na društvenim mrežama. Ukoliko su ugovorom dogovoreni drugačiji uvijeti onda važe uvjeti iz ugovora. Ovi opći uvjeti za oglašavanje u Republici Hrvatskoj vrijede od 01.11.2019. godine.

Opći uvjeti prodaje

Agencija na upit dostavlja ponudu koja sadrži prijedlog budžeta i/ili projekciju rezulata sa rokom ispravnosti od 30 dana. Nakon isteka navedenog roka, Proelium j.d.o.o. zadržava pravo da ponovno pošalje prijedlog ponude. Realizacija dogovorenog posla se provodi nakon pismene potvrde ponude od strane Klijenta. Potvrdom se također smatra i uplata po dostavljenoj ponudi, predračunu ili drugačije, ako je drugačije dogovoreno sa Klijentom. Klijent je dužan potvrditi ponudu nakasnije sedam dana prije željenog datuma početka kampanje. Ukoliko navedeno nije ispoštovana, Agencije ne može garantirati početak realizacije za željeni datum.

Početak kampanje i trajanje

Agencija se obvezuje da će na vrijeme obavijestiti klijenta ukoliko dođe do kakvih poteškoča prilikom objavljivanja kampanje. Pritom se misli na odobravanje kampanja putem digitalnih kanala gdje sam proces odobravanja kampanja koje se čeka od strane Facebooka ili Googlea može trajati do 24 ili 48 sati. Agencija nema utjecaj na brzinu odobravanja kampanja i oglasa, ali ima utjecaj na procese unutar kampanje, te se obvezuje na vrijeme obavjestiti klijenta o podešavanju kampanje i aktivnosti same kampanje. Pravovremenim obavještavanjem sukladno navedenom se smatra obavijest koju agencija pošalje klijentu u rok do 12 sati od kako agencija dobije infomraciju od treće strane.

Izrada internet stranice i trajanje

Agencija započimnje sa izradom internet stranice nakon pismene potvrde ponude te dostavljenih materijala potrebnih za osnovnu struktur stranice. Klijent je suglasan da trajanje izdrade internet stranice, koje je definirano prihvačenom ponudom, počinje od trenutka prihvačanja ponude, čime se smatra i uplata po predračunu, fakturi ili ponudi, te dostavljanja sadržaja. Tijekom izrade internet stranice Klijent će na mail, tijekom izrade internet stranice dobiti prvu i ostalu verziju internet stranice. Ukoliko postoje prigovori na izgled ili funkcionalnost internet stranice, Klijen će iste dostaviti pismenim putem na email adresu ili adresu tvrtke, te se jedino pisani komentari smatraju vjerodostojnim za daljnu komunikaciju i izradu novih verzija internet stranice.

Cijena i način plaćanja

Cijena oglašivačke kampanje je ona koj je klijent prihvatio sukladno poslanoj ponudi. Cijena se zasniva na mjesečnoj osnovi, osim ako nije drugačije dogovoreno pismenim putem. Cijena se povećava za iznos PDV-a. Svaka kampanja se plača prema predračunu ili prije početka kampanje, osim ako nije drugačije dogovoreno pismenim putem. Financiranje kampanje se provodi u realnom vremenu u skladu sa budžetom, te agencija ne snosi troškove financiranja kampanje, što je glavni razlog plaćanja kampanje prema predračunu ili prije početka kampanje.

Proelium agencija će dostaviti originalnu fakturu klijentu na adresu koja je navedena na fakturi. Prema potrebi klijent može zahtijevati skeniran primjerak fakture. Fakturu će Agencija izdati sukladno potpisanom Ugovoru, dogovorenom poslu. Rok dospijeća fakture je sedam dana.

U slučaju neplačanja računa, Klijent je dužan, bez poziva Agencije na izvršenje, izvršiti novčanu obvezu u roku 30 dana. Rok za izvršenje novčane obveze počinje teći od dana kada je klijent zaprimio fakturu i račun, ili od dana kada je Agencija ispunila obveze prema dužniku (Klijentu). Ukoliko dužnik zakasni sa izvršenjem novčane obveze, Agencija ima pravo pokrenuti postupak ovršne naplate kod nadležnih instutucija na području Republike Hrvatske.

Proelium j.d.o.o. neće odobriti kampanju za Klijenta koji nije podmirio obveze plaćanja iz prethodnih kampanja.

Cijena izrade internet stranice je definirana ponudom za web koju je Klijent prihvatio prije početka izrade stranice. Plaćanje se vrši prema predračunu, osim ukoliko nije drugačije definirano Ugovorom ili pismenom komunikacijom.

Cijena održavanja internet stranice definirana je Ugovorom o održavanju te je u istom definirana i stanica pojedinih usluga koje Agencija pruža. Plaćanje se provodi na mjesečnoj osnovi, po obračunu za prethodni mjesec. Faktura se izdaje do 10. u mjesecu za prethodni mjesec uz dospijeće od sedam dana.

Promjena cijene

U slučaju da dođe do drastičnih promjena cijena na tržištu, te drugih promjena, tvrtka Proelium j.d.o.o. zadržava pravo da promjeni cijene, te o tome pravovremeno obavijesti klijente sa kojima je potpisan ugovor ili već prethodni dogovor.U slučaju promjene cijena tijekom ugovornog perioda, Klijent plaća naknadu prema novim cijenam koje vrijede na dan izvršenja usluga, osim u slučajevima avansnih uplata ili već naručenih kampanja.

Produljenje dugoročnih ugovora

Dugoročnim ugovorima se smatraju svih ugovori koji traju dulje od šest mjeseci. Proelium j.d.o.o. se obvezuje da će najkasnije 30 dana prije isteka ugovora obavijestiti Klijenta o isteku ugovora i one se neće prešutno produžiti osim ukoliko nije drukčije navedeno u ugovoru.

Otkazivanje poslovne suradnje, kampanje i raskid ugovora

Otkazivanje kampanje je definirano Ugovorom o poslovnoj suradnji, ukoliko je došlo do potpisivanja Ugovora o poslovnoj suradnji. Ukoliko je klijent izvršio narudžbu kampanje mailom ili telefonom i ako je pismenim putem ili putem usmene komunikaicije potvrđena narudžba kampanje na osnovu koje je izdana faktura za pruženu uslugu, kampanja ne može biti otkazana. Klijent kampanju može zaustaviti i zadržati pravo da preostali dio novca iskoristi za istu ili druge kampanje, a sve u dogovoru sa Agencijom. U slučaju potreba stopiranja kampanje, potrebno je poslati pismenu obavijest, poštom ili e-mailom, na adresu Agencije, gdje se zahtjeva i argumentira zaustavljanje kampanje. Agencija će u što kraćem roku zaustaviti kampanju uzimajući u obzir da je točan trenutak stopiranja kampanje zavisi od platforme poput Google Ads ili Facebooka, i rada konkretnih platformi koje funkcioniraju na drugim vremenskim zonama, te stopiranje kampanje može biti prolongirano nekoliko sati, do maksimalno 12 sati od trenutka primitka obavještenja i zahtjeva za pauziranjem kampanje. U slučaju raskida Ugovora važeći su uvjeti definirani u svakom pojedinom Ugovoru koji je potpisan.

Priprema banera za kampanje i grafički dizajn

Klijent je dužan najkasnije sedam dana prije početka kampanje Agenciji dostaviti materijale za postavljanje kampanje (slike, logotip, tekst i ostalo). Agencija se obvezuje da će najkasnije tri radna dana nakon dostavljanja materijala, dostaviti prijedloge putem e-maila i zatražiti mišljenje klijenta nakog čega će pristupiti eventualnim korekcijama, osim ako drugačije ne navede Klijentu putem pisane komunikacije. Nakon što klijent odobri finalni izgled vizuala, Agencija će kreirati kampanju.

Agencija nije zadužena za pripremu banera različitih dimenzija za Klijentove potrebe, osim ako drugačije nije dogovoreno pismenim putem, te će za izradu dodatnih vizuala naplatiti prema redovnom cjeniku. Redovne vizuale i kreative za potrebe kampanja a koje je Agencija zadužena, važit će cijene i popusti iz ponude. U slučaju da Klijent zahtjeva naknadne drastične izmjene već dogovorenih vizuala ili nova kreativna rješenja unutar jedne kampanje, izrada banera će biti naplaćena prema redovnom cjeniku.

Samostalna izrada vizuala i banera

U situaciji da Klijent dostavlja vizuale i banere Agenciji, dužan je iste dostaviti u dozvoljenim formatima i prema zadanim specifikacijama koje prate primjere najbolje prakse. Kada postavljamo Google Ads kampanje, da bi Google prihvatio banere potrebno je da oni budu u odgovarajućim, podržanim formatima: PNG i JP (za statičke banere) i AMP HTML5 i HTML5 (za dinamičke bannere). Google baneri moraju biti maksimalno do 150kb veličine po banneru. Na dinamčkim banerima se mogu nači animacije, s tim da je potreno obratiti pažnju da veličina banera ne prelazi 150 Kb. Flash animacije nisu dozvoljene, kao ni kontinuirane animacije tzv. Infinity loop. Animacija ne smije trajati duže od 30 sekundi, a na posljednjem slideu, s kojim animacija i završava, mora biti prikazan logo, naziv tvrtke ili web stranica. Potrebno je dati jasnu informaciju o tome što je predmet promocije tj. Što korisnik može očekivati kada klikne na oglas tj. Banner. Najjednostavniji način da se to prikaže jest pomoću loga. Ukoliko je pozadina banera u bijeloj ili nekoj drugoj svjetlijoj boji, potrebno je na takvom baneru označiti rubove drugom bojom kako bi rubovi bili vidljivi. Za statičke banere vrijede ista pravila. Ukoliko je riječ o Facebook vizualima i kreativama, one moraju biti također u zadanim formatima i tekst na slici ne smije zauzimati više od 20% površine slike. Kreativa tj kampanja sa više od 20% prekrivenog prostora tekstom će biti odobrena od strane Facebooka ali će rezultirati znatno manjim angažmanom korisnika.

Agencija ne može garantirati uspješnost kampanja prilikom korištenja onih vizuala i banera koji nisu napravljeni prema pravilima struke. Agencija naglašava da rezultati kampanje mogu varirati u zavisnosti o kvaliteti kreative.

Omogućavanje tehničkih preduvjeta za početak kampanje

Klijent je dužan Agenciji omogučiti sve tehničke preduvjete za podešavanje i implementaciju kampanja. Tehnički uvjeti podrazumijevaju sljedeće: Pristup Facebook / Instagram nalogu, implementaciju remarketing koda ( ili dostavljanje administratorskih pristupnih podataka za web ili Facebook stranicu radi postavljanja kodova od strane Agencije), implementaciju Google Analitike, pristup drugim nalozima, radi što efikasnijeg upravljanja kampanjom. U suprotnom, Agencije ne može garantirati za uspješnost rezultata digitalne kampanje.

Ukoliko je projekt izrade Internet stranice planiran na serverima koje ne održava Proelium j.d.o.o. klijent se obvezuje da će dostaviti administratorske pristupne podatke za hosting, i administratorske pristupne podatke za platformu na kojoj je stranica postavljena. Ukoliko se radi o Ugovoru o održavanju, Klijent se obvezuje da će cijelo vrijeme trajanja Ugovora administratorski pristup za Proelium j.d.o.o. biti aktivan, te da će Proelium j.d.o.o. biti jedini koji ima administratorske pristupe stranici, ukoliko drukčije nije definirano ugovorom.

Realizacija i implementacija kampanja

Agencija će realizirati sve kampanje u dogovoru sa Klijentom uz prethodnu jasnu komunikaciju putem pisanih kanala. Agencija koristi poslovne naloge na Google i Facebooku, sa kojih aktiviramo kampanje, ukoliko drugačije nije dogovoreno putem pisane komunikacije. Klijent može u bilo kojem trenutku zatražiti izvještaj ili dodatne informacije o samom tijeku kampanje. Agencija neće omogućiti pristup svojim nalozima i resursima Klijentu, osim u slučaju kada Klijent posjeduje Savjetodavni ugovor na godišnjoj razini.

Agencija je dužna u izvanrednim situacijama (tehnički razlozi) u koijma nije u mogućnosti realizirati kampanju, pismenim putem obavijestiti klijenta. Tehnički razlozi podrazumijevaju isključivo neplanirane i neočekivane probleme u radu sa platformama i drugim softverima koji se koriste za realizaciju usluga kao i probleme koji mogu nastati na platformama, na koje Agencija nema utjecaj. Agencija zadržava pravo da u najboljem interesu klijenta utvrdi raspored i dinamiku korištenja budžeta , predlaže izmjene na kreativnim rješenjima ili tekstovima i o tome pismenim putem obavijesti klijenta.

Realizacija izrade web stranice

Izradu web stranice Agencija će realizirati u roku koji je jasno naveden na Ponudi za koju je Klijent dobio prije početka rada. Odstupanja od postavljenih rokova mogu biti definirana dodatnim aktima ili međusobnim dogovorom.

Ugovor o održavanju web stranice između Agencije i Klijenta sklapa se na period od 12 mjeseci, te se produžava uz suglasnost Klijenta. Održavanje podrazumijeva rad na web stranici na zahtijev Klijenta. Agencije u Ugovoru o održavanju definira cijene usluge programera i dizajnera, te fakturira na mjesečnoj razini za prethodni mjesec.

Foto dokumentacija tzv. Screenshots

Agencija nije zadužena za foto dokumentaciju aktivnih kampanja, osim ako drugačije nije dogovoreno.

Nadležnost suda

U slučaju spora, isti će se rješavati mirnim putem, u suprotnom, nadležan je sud u Zadru.

Reklamacija i prigovori

Reklamacije su važeće ukoliko su dostavljene pisanim putem, putem e-maila, sa eventualnim dokazima, fotografijama, koji upućuju na navedene pogreške. Agencija će u najkraćem mogućem roku djelovati te napraviti ispravke, ili ustupiti dodatna pojašnjenja za nastalu situaciju.

Izvještavanje

Agencija će klijentu dostaviti finalni izvještaj o kampanjama u PDF formatu nakon završetka kampanje, najduže sedam dana nakon završetka kampanje. Tijekom kampanje, Klijent ima mogućnost da zatraži privremeni izvještaj, presjek stanja ili druge informacije o toku kampanje.

Poželjno je da Klijent, nakon realizirane kampanje, u pismenom obliku pruži povratnu informaciju o zadovoljstvu izvršenim poslovima i rezultatima kampanje radi poboljšanja budućih kampanja.

Obveze agencije

Agencija Proelium j.d.o.o. dužna je pravovremeno upoznati klijenta sa Općim uvjetima poslovanja. Pravovremenim informiranjem Klijenta o općim uvjetima poslovanja se smatra i postavljanje linka prema navedenom dokumentu na stranici Agencije i to na www.proelium.agency i pripadajućim podstranicama, kao i isticanje linka u mailovima zaposlenika, ili bilo kojim drugim pismenim oblikom komunikacije između Klijenta i Agencija.

Stupanje na snagu općih uvjeta poslovanja

Opći uvijeti poslovanja stupaju na snagu danom potpisivanja Ugovora između Agencije i Klijenta, ili danom sklapanja dogovora o izvršavanju poslova oglašavanja, reklamiranja ili izrade web stranice, održavanja web stranice ili drugih poslova. Uspostavljanjem suradnje između Klijenta i Agencije (prihvaćanjem ponude pismenim putem ili uplatom po dostavljenoj ponudi, predračunu ili fakturi) zaključuje se i podrazumijeva se da je Klijent obavješten o Općim uvjetima poslovanja i da ih u potpunosti razumije i slaže sa njima.